Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

1.Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018
O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
je:  Jozef Škuta - Aloepriroda 
IČO 48054445  so sídlom  Platanová 3227/14, SK 010 07 Žilina
 
(ďalej len „Správca“);

2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: zdravie 14@gmail.com  tel.: 0421 908 830 968

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

 Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca
 získal na základe  registrácie do členskej zóny Aloepriroda


Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:

 Za účelom registrácie na webovej stránke www.aloepriroda.com podľa
 paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;


Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemci a spracovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Google Analytics (analýza webových stránok);

Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom;

2. Na opravu osobných údajov;

3. Na vymazanie osobných údajov;

4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;

5. Na prenositeľnosť údajov;

6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese:  zdravie14@gmail.com

7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;

2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

1. Registráciou  na webovej stránke www.aloepriroda.com /do členskej zóny Aloepriroda potvrzuje      člen skupiny , že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma

2. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 2.11.2018