OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi
kupujúcim a sprostredkovateľom v oblasti predaja tovaru z internetového
obchodu : www.aloepriroda.com, prevádzkovanom obchodnou

spoločnosťou : Jozef Škuta- Aloepríroda IČO: 48054445  DIČ: 1120000475
so sídlom : Platanová 3227/14, SK 010 07 Žilina
kontakt : 0421 908 830 968,  mail :zdravie14@gmail.com 

(ďalej len "sprostredkovateľ") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými
podmienkami  a že s nimi súhlasí.

Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným
uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.


Sprostredkovateľ predaja :
Jozef Škuta - Aloepríroda, IČO: 48054445, so sídlom Platanová 3227/14 01007 Žilina,
je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Obvodným úradom Žilina 
pod číslom živnostenského registra: 580-55530, zaoberajúca sa sprostredkovaním
predaja tovaru formou internetového obchodu : www.aloepriroda.com konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 041/7632130
Fax: 041/7632139
E-mail: za@soi.sk
Objednávky tovaru sú realizované  prostredníctvom firmy Forever Living
Products Slovak Republik, s. r. o. Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava
Predaj a ochrana osobných údajov na stránke : www.aloepriroda.com podliehajú
obchodným podmienkam firmy Forever Living Products Slovak Republik, s.r.o.

Záruky na výrobky, pravidlo spätného odkúpenia
Pre záruky na výrobky sú platné nasledovné záručné lehoty:
Spoločnosť Forever Living Products dáva záruku, že jej výrobky sú bezchybné
a v požadovanej miere zodpovedajú špecifikáciám výrobkov.
Táto záruka sa dáva na dobu tridsiatich (30) dní od dátumu zakúpenia
výrobkov, na všetky výrobky FLP s výnimkou literatúry a výrobkov
na podporu predaja.

Maloobchodní zákazníci/ Novus Customer:
majú garantovanú 100%-nú spokojnosť s výrobkom.
Do tridsiatich (30) dní od dátumu nákupu,
maloobchodný zákazník/ Novus customer môže:
1) dostať nový náhradný výrobok výmenou za chybný výrobok, alebo
2) zrušiť túto transakciu, vrátiť výrobok a získať plnú refundáciu
nákupnej ceny po odrátaní nákladov na zaslanie.
 Vo všetkých prípadoch sa vyžaduje , aby  doklad o zakúpení a včasné
 vrátenie výrobku boli predložené zdroju nákupu Forever Living Products
alebo sprostredkovatelovi predaja : Jozef Škuta - Aloepriroda.
Forever Living Products a  sprostredkovateľ predaja Jozef Škuta - Aloepriroda
si ponecháva právo odmietnuť opakované vrátenia výrobkov.